Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

http://www.kruchai.net  ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อการศึกษา วิชาวอลเลย์บอล และวิชาบาสเกตบอล  สิ่งใดที่เป็นประโยชน์  ขอให้ท่านนำไปใช้ และกรุณาช่วยเผยแพร่ หากมีคำแนะนำ ติชม เพื่อพัฒนา หรือต้องการให้ผู้จัดทำเพิ่มเติมข้อมูลเรื่องใด กรุณาแจ้งที่  กระดานถามตอบ  (webboard) แสดงความคิดเห็น 

บาสเกตบอล กีฬาบาสเกตบอล (basketball)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


  BasketBall  - บาสเกตบอล
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอล ประวัติความ เป็นมา ประโยชน์ การดูแล
รักษาอุปกรณ์ มารยาท ของผู้เล่นและผู้ดู
ูกีฬาที่ดี ความปลอดภัยในการ เล่นกีฬา
บาสเกตบอล ความเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา
 

BasketBall  - บาสเกตบอล
การบริหารกายและการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย แบบฝึกการบริหารร่างกายก่อน การเล่นกีฬาบาสเกตบอล

BasketBall  - บาสเกตบอล
การสร้างความคุ้นเคยกับลูกบาสเกตบอล
แบบฝึก เกมนำไปสู่การฝึกทักษะกีฬา
บาสเกตบอล

BasketBall  - บาสเกตบอล
ทักษะการยืนเตรียมพร้อม การเคลื่อนที่
การหยุด และการครอบครองลูกบอล

BasketBall  - บาสเกตบอล

BasketBall  - บาสเกตบอล

BasketBall  - บาสเกตบอล

BasketBall  - บาสเกตบอล

BasketBall  - บาสเกตบอล

BasketBall  - บาสเกตบอล

 

1.การพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย
2.ใบความรู้เรื่องโรคเบาหวาน
3.ใบงานเรื่องโรคหัวใจ โรคมะเร็ง

4.ใบความรู้เรื่องโรคหัวใจ โรคมะเร็ง
5.ใบงานเรื่องโรคความดันโลหิตสูง

6.ใบความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง
7.แบบทดสอบเรื่องโรคเอดส์
8.ใบความรู้เรื่องโรคเอดส์
ัแบบทดสอบ ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
            

                 

ผู้อำนวยการโรงเรียน     ที่ปรึกษา ครูสหะชัย แสงสุนทร      ผู้จัดทำ
นายสมพงษ์  หงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางแก้วประชาสรรค์
นายสหะชัย แสงสุนทร
ครู อันดับ ค.ศ.3
บางแก้วประชาสรรค์

สุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาพลศึกษา ( วอลเลย์บอล )
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาพลศึกษา ( บาสเกตบอล )
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ชุดที่ 1
วิชาพลศึกษา (วอลเลย์บอล)   ชุดที่ 2
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ชุดที่ 1  วิชาพลศึกษา (บาสเกตบอล)  ชุดที่ 2


วิดิโอการเสริมสร้างทักษะ และสมรรถภาพร่างกาย ชุดที่ 1
ั  วิดิโอการเสริมสร้างทักษะ และสมรรถภาพร่างกาย ชุดที่ 1

วิดิโอการเสริมสร้างทักษะ และสมรรถภาพร่างกาย ชุดที่ 2
ั  วิดิโอการเสริมสร้างทักษะ และสมรรถภาพร่างกาย ชุดที่ 2

วิดิโอการเสริมสร้างทักษะ และสมรรถภาพร่างกาย ชุดที่ 3
ั  วิดิโอการเสริมสร้างทักษะ และสมรรถภาพร่างกาย ชุดที่ 3

วิดิโอการเสริมสร้างทักษะ และสมรรถภาพร่างกาย ชุดที่ 4
ั  วิดิโอการเสริมสร้างทักษะ และสมรรถภาพร่างกาย ชุดที่ 4

วิดิโอการเสริมสร้างทักษะ และสมรรถภาพร่างกาย ชุดที่ 5
ั  วิดิโอการเสริมสร้างทักษะ และสมรรถภาพร่างกาย ชุดที่ 5

วิดิโอทักษะการวอร์มอัพ ชุดที่ 1 (warming up)
ั  วิดิโอทักษะการวอร์มอัพ ชุดที่ 1 (warming up)

วิดิโอทักษะการวอร์มอัพ ชุดที่ 2 (warming up)
ั  วิดิโอทักษะการวอร์มอัพ ชุดที่ 2 (warming up)

วิดิโอทักษะการวอร์มอัพ ชุดที่ 3 (warming up)
ั  วิดิโอทักษะการวอร์มอัพ ชุดที่ 3 (warming up)

วิดิโอทักษะการวอร์มอัพ ชุดที่ 4 (warming up)
ั  วิดิโอทักษะการวอร์มอัพ ชุดที่ 4 (warming up)

วิดิโอทักษะการวอร์มอัพ ชุดที่ 5 (warming up)
ั  วิดิโอทักษะการวอร์มอัพ ชุดที่ 5 (warming up)

วิดิโอทักษะการวอร์มอัพ ชุดที่ 6 (warming up)
ั  วิดิโอทักษะการวอร์มอัพ ชุดที่ 6 (warming up)

วิดิโอทักษะการเคลื่อนที่และท่าเตรียมพร้อม
ั  วิดิโอทักษะการเคลื่อนที่และท่าเตรียมพร้อม ชุดที่ 1

วิดิโอทักษะการเคลื่อนที่และท่าเตรียมพร้อม ชุดที่ 2
ั  วิดิโอทักษะการเคลื่อนที่และท่าเตรียมพร้อม ชุดที่ 2

วิดิโอการเล่นลูกด้วยมือล่าง (under ball)
ั  วิดิโอทักษะการเล่นลูกด้วยมือล่าง ชุดที่ 1 (under ball)

วิดิโอทักษะการเล่นลูกด้วยมือล่าง 2
ั  วิดิโอทักษะการเล่นลูกด้วยมือล่าง ชุดที่ 2 (under ball)

วิดิโอทักษะการเล่นลูกด้วยมือล่าง ชุดที่ 3 (under ball)
ั  วิดิโอทักษะการเล่นลูกด้วยมือล่าง ชุดที่ 3 (under ball)

วิดิโอทักษะการเล่นลูกด้วยมือล่าง ชุดที่ 4 (under ball)
ั  วิดิโอทักษะการเล่นลูกด้วยมือล่าง ชุดที่ 4 (under ball)

วิดิโอทักษะการเล่นลูกด้วยมือล่าง ชุดที่ 5 (under ball)
ั  วิดิโอทักษะการเล่นลูกด้วยมือล่าง ชุดที่ 5 (under ball)

วิดิโอการเล่นลูกด้วยมือบน set ball
ั  วิดิโอทักษะการเล่นลูกด้วยมือบน ชุดที่ 1 (set ball)

วิดิโอทักษะการเล่นลูกด้วยมือบน 2
ั  วิดิโอทักษะการเล่นลูกด้วยมือบน ชุดที่ 2 (set ball)

วิดิโอทักษะการเล่นลูกด้วยมือบน ชุดที่ 3 (set ball)
ั  วิดิโอทักษะการเล่นลูกด้วยมือบน ชุดที่ 3 (set ball)

วิดิโอทักษะการเล่นลูกด้วยมือบน ชุดที่ 4 (set ball)
ั  วิดิโอทักษะการเล่นลูกด้วยมือบน ชุดที่ 4 (set ball)

วิดิโอทักษะการเล่นลูกด้วยมือบน ชุดที่ 5 (set ball)
ั  วิดิโอทักษะการเล่นลูกด้วยมือบน ชุดที่ 5 (set ball)

วิดิโอทักษะการเสิร์ฟลูกบอล 1
ั  วิดิโอทักษะการเสิร์ฟลูกบอล ชุดที่ 1 (serve ball)

วิดิโอทักษะการเสิร์ฟลูกบอล ชุดที่ 2 (serve ball)
ั  วิดิโอทักษะการเสิร์ฟลูกบอล ชุดที่ 2 (serve ball)

วิดิโอการตบลูกบอล 1
ั  วิดิโอทักษะการตบบอล ชุดที่ 1 (hit ball)

วิดิโอทักษะการตบบอล ชุดที่ 2 (hit ball)
ั  วิดิโอทักษะการตบบอล ชุดที่ 2 (hit ball)

วิดิโอทักษะการสกัดกั้นลูกบอล1
ั  วิดิโอทักษะการสกัดกั้น ชุดที่ 1 (block ball)

วิดิโอทักษะการสกัดกั้น ชุดที่ 2 (block ball)
ั  วิดิโอทักษะการสกัดกั้น ชุดที่ 2 (block ball)

วิดิโอทักษะการแข่งขันเล่นทีม
ั  วิดิโอการแข่งขันเล่นทีม ชุดที่ 1 (team play)

วิดิโอการแข่งขันเล่นทีม ชุดที่ 2 (team play)
ั  วิดิโอการแข่งขันเล่นทีม ชุดที่ 2 (team play)

วิดิโอการแข่งขันเล่นทีม ชุดที่ 3 (team play)
ั  วิดิโอการแข่งขันเล่นทีม ชุดที่ 3 (team play)

วิดิโอการแข่งขันเล่นทีม ชุดที่ 4 (team play)
ั  วิดิโอการแข่งขันเล่นทีม ชุดที่ 4 (team play)


ั  วิดิโอการจับ รับ-ส่งบาสเกตบอล


ั  วิดิโอการเลี้ยงลูกบาสเกตบอล


ั  วิดิโอการยิงประตู


ั  วิดิโอการเคลื่อนที่ยิงประตู (Lay up shut)
วอลเลย์บอล กีฬาวอลเลย์บอล (volleyball)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 volleybal - วอลเลย์บอล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬา วอลเลย์บอล
ประวัติ ประโยชน์ มารยาทผู้เล่น ผู้ชม
การรักษา อุปกรณ์ ความปลอดภัย
ความ เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา

 แบบทดสอบ 

 volleybal - วอลเลย์บอล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

 volleybal - วอลเลย์บอล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3

 volleybal - วอลเลย์บอล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

 volleybal - วอลเลย์บอล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5

 volleybal - วอลเลย์บอล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6

 volleybal - วอลเลย์บอล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7

 volleybal - วอลเลย์บอล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

 volleybal - วอลเลย์บอล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9

 volleybal - วอลเลย์บอล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10

 volleybal - วอลเลย์บอล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11

 volleybal - วอลเลย์บอล
กติกาการแข่งขันวอลเลย์บอล
กติกาการแข่งขัน
วอลเลย์บอล

     
   
        แบบทดสอบ 
 
     
  

 volleybal - วอลเลย์บอล
สัญญาณมือผู้ตัดสินวอลเลย์บอล
 สัญญาณมือผู้ตัดสิน
วอลเลย์บอล

 

สถิติผู้เยี่ยมชม website hit counters
นายสหะชัย แสงสุนทร   ครู อันดับ ค.ศ.3 :sahachai5544@hotmail.com
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ Tel : 0-2710-2005