คำชี้แจง ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. โรคเอดส์ได้ถูกค้นพบในปี พ.ศ.ใด และประเทศอะไร

ก.  โรคเอดส์ถูกค้นพบในปี พ.ศ.2522 ในประเทศจีน
ข.  โรคเอดส์ถูกค้นพบในปี พ.ศ.2516 ในประเทศอินเดีย
ค.  โรคเอดส์ถูกค้นพบในปี พ.ศ.2524  ในประเทศอังกฤษ
ง.  โรคเอดส์ถูกค้นพบในปี พ.ศ.2524  ในประเทศสหรัฐอเมริกา

2. โรคเอดส์แบ่งออกเป็นกี่ระยะ

ก.  2 ระยะ
ข.
  3 ระยะ
ค. 4 ระยะ
ง.  5 ระยะ

3. ถ้าเราสามารถดูแลตัวให้ดีเวลาที่เป็นเอดส์ระยะฟักตัวของโรคเอดส์โดนเฉลี่ยประมาณกี่ปี

ก.  4-6 ปี
ข.  7-8 ปี
ค.  9-11 ปี
ง.  ไม่สามารถทำให้ระยะการฟักตัวของโรคเอดส์นานขึ้นได้

4. มีปัจจัยอะไรบ้างที่จะกระตุ้นให้เป็นโรคเอดส์เต็มขั้นเร็วขึ้น (เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด)

ก.  กินยาเกินขนาด, โดนทุบศีรษะ, เมา
ข.  อดอาหาร, ตากฝน
ค.  เหนื่อย, สายตาสั้น
ง.  เสพสิ่งเสพติด, เครียด, การติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธุ์

5. คำว่า  HIV  ย่อมาจากคำว่าอะไร

ก.  Human Immunodeficiency Virus
ข.  Hack Intelligent Virus
ค.  Hamburger Immunodeficiency Virus
ง.  Human Immunodeficiency Villus

6. วัน / เดือน อะไรคือวันเอดส์โลก

ก.  29 พฤศจิกายน
ข.  30 พฤศจิกายน
ค.  1 ธันวาคม
ง.  2 ธันวาคม

7. ข้อใดไม่ใช้อาการของคนที่เป็นโรคเอดส์

ก.  ท้องร่วง
ข.  น้ำหนักลด
ค.  ต่อมน้ำเหลืองโต ตับม้ามโต มักจะเป็นอาการอันแรกของการติดเชื้อ
ง.  ชักกระตุก

8. ผู้ป่วยโรคเอดส์ส่วนใหญ่มักเสียชีวิติด้วยโรคแทรกซ้อนโรคใด

ก.   มะเร็ง
ข.  ปอดบวม
ค.  วัณโรค
ง.  ถูกทุกข้อ

9.  ผู้ค้นพบเชื้อเอดส์เป็นคนแรกเป็นชาวประเทศใด

ก. ผู้ค้นพบเชื้อเอดส์เป็นคนแรกเป็นชาวอเมริกา
ข. ผู้ค้นพบเชื้อเอดส์เป็นคนแรกเป็นชาวอังกฤษ
ค. ผู้ค้นพบเชื้อเอดส์เป็นคนแรกเป็นชาวฝรั่งเศส
ง. ผู้ค้นพบเชื้อเอดส์เป็นคนแรกเป็นชาวญี่ปุ่น

10. กิจกรรมใดที่ติดต่อกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์

ก.  ใช้แก้วน้ำร่วมกัน
ข.  การร่วมเพศ
ค.  การจับมือหรือการสัมผัสภายนอก
ง.  สัมผัสกับเหงื่อหรือน้ำตา